Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

8238 1b34 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen

March 20 2017

dawdler
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaoll oll

February 25 2017

dawdler
2205 0d6c 500
Reposted fromvandalize vandalize viaoll oll
dawdler
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaoll oll
dawdler
7974 d3bb
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamoai moai
dawdler
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viamoai moai
dawdler
dawdler
8524 55a6 500
Reposted fromkerosine kerosine vialittledina littledina
dawdler
Make it happen. Shock everyone.
dawdler

February 20 2017

dawdler
4090 23b2 500
Reposted fromoll oll
dawdler
6532 d37b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
dawdler
3304 d111
dawdler
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
dawdler
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoll oll
dawdler
Odkrywam w sobie nieśmiałą świadomość, że
życie mi coraz prędzej ucieka.
— Pidżama Porno
Reposted fromtortureme tortureme viaoll oll

February 14 2017

dawdler
2702 f79c
Reposted frommoai moai viaslouch slouch

February 13 2017

dawdler
2718 d619 500
Reposted fromsoulforme soulforme viaginsty ginsty
dawdler
 - Żałuję, że mnie nie będzie - skłamała z radości, że już za chwilę stąd ucieknie.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaAnnju Annju

July 08 2015

dawdler
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viazarazwracam zarazwracam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl